รางวัลและมาตรฐาน

 • รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น ( Prime Minister 's  Export   Award )
 • ประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  จาก  National  Accreditation  Council : Nac  
 •     หรือคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
 • ประกาศนียบัตรมาตรฐานคุณภาพ  ISO 9001 : 2008  จาก The United Kingdom Accreditation Service : UKAS  ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 : 2004  จาก  National  Accreditation  Council : Nac   
 •     หรือคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการรับรองระบบงาน
 • ประกาศนียบัตรระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม  ISO 14001 : 2004  จาก  The United Kingdom Accreditation Service : UKAS  ประเทศอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตรระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  TIS 18001 : 2554 จาก SGS Thailand 
 • ประกาศนียบัตรระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 : 2007 จาก SGS Thailand 
 • มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของสหภาพยุโรป CE Mark จาก  Demko  ประเทศเดนมาร์ก
 • มาตรฐานความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ของอเมริกาและแคนาดา  ETL-US-C Mark จาก Intertek ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 • อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบจากกระทรวงอุตสาหกรรม
 • RoHS  มาตรฐานเพื่อสิ่งแวดล้อม ข้อจำกัดการใช้สารต้องห้าม 6 ชนิดที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมในผลิตภัณฑ์ไฟฟ้า
 •     และอิเล็กทรอนิกส์ ของสหภาพยุโรป
 • มอก. 2134-2553  จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 • ฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 จากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)