Step 1 :

เลือกประเภทห้อง

ห้องนอน
ห้องนั่งเล่น
ห้องทานอาหาร
ห้องครัว
ห้องทำงาน
ห้องประชุม

หมายเหตุ

 • ใช้สำหรับห้องความสูงไม่เกิน 3เมตร
 • ห้องใช้งานต้องเป็นห้องปิด
 • ไม่รวมถึงโหลดจากการระบายอากาศ(Exhaust, Fresh Air)
 • การประมาณการทำความเย็น เป็นการใช้งานอุณหภูมิทั่วๆไป
 • ห้องนอน(ใช้งานตอนกลางคืน)ที่มีขนาดBTU/m2 มากกว่า 900 แนะนำควรใช้เครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์
Step 2 :

ขนาดของห้อง

ความกว้าง

เมตร

ความยาว

เมตร

หมายเหตุ

 • ใช้สำหรับห้องความสูงไม่เกิน 3เมตร
 • ห้องใช้งานต้องเป็นห้องปิด
 • ไม่รวมถึงโหลดจากการระบายอากาศ(Exhaust, Fresh Air)
 • การประมาณการทำความเย็น เป็นการใช้งานอุณหภูมิทั่วๆไป
 • ห้องนอน(ใช้งานตอนกลางคืน)ที่มีขนาดBTU/m2 มากกว่า 900 แนะนำควรใช้เครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์
Step 3 :

กระจกและตำแหน่งของห้อง

กระจก

(ผนัง+หน้าต่าง+ประตู)

ตารางเมตร

ตำแหน่งของห้อง

ห้องนอน

ห้องนั่งเล่น

ห้องทานอาหาร

ห้องครัว

ห้องทำงาน

ห้องประชุม

หมายเหตุ

 • ใช้สำหรับห้องความสูงไม่เกิน 3เมตร
 • ห้องใช้งานต้องเป็นห้องปิด
 • ไม่รวมถึงโหลดจากการระบายอากาศ(Exhaust, Fresh Air)
 • การประมาณการทำความเย็น เป็นการใช้งานอุณหภูมิทั่วๆไป
 • ห้องนอน(ใช้งานตอนกลางคืน)ที่มีขนาดBTU/m2 มากกว่า 900 แนะนำควรใช้เครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์
Step 4 :

จำนวนคนในห้อง

จำนวนคนในห้อง

คน

ห้องนอน

ห้องนั่งเล่น

ห้องทานอาหาร

ห้องครัว

ห้องทำงาน

ห้องประชุม

หมายเหตุ

 • ใช้สำหรับห้องความสูงไม่เกิน 3เมตร
 • ห้องใช้งานต้องเป็นห้องปิด
 • ไม่รวมถึงโหลดจากการระบายอากาศ(Exhaust, Fresh Air)
 • การประมาณการทำความเย็น เป็นการใช้งานอุณหภูมิทั่วๆไป
 • ห้องนอน(ใช้งานตอนกลางคืน)ที่มีขนาดBTU/m2 มากกว่า 900 แนะนำควรใช้เครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์
Step 5 :

จำนวนวัตต์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

จำนวนวัตต์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า

เช่น หลอดไฟ,คอมพิวเตอร์,ทีวี,ตู้เย็น (หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ)

วัตต์

ห้องนอน

ห้องนั่งเล่น

ห้องทานอาหาร

ห้องครัว

ห้องทำงาน

ห้องประชุม

หมายเหตุ

 • ใช้สำหรับห้องความสูงไม่เกิน 3เมตร
 • ห้องใช้งานต้องเป็นห้องปิด
 • ไม่รวมถึงโหลดจากการระบายอากาศ(Exhaust, Fresh Air)
 • การประมาณการทำความเย็น เป็นการใช้งานอุณหภูมิทั่วๆไป
 • ห้องนอน(ใช้งานตอนกลางคืน)ที่มีขนาดBTU/m2 มากกว่า 900 แนะนำควรใช้เครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์
ขนาดบีทียูโดยประมาณ

ขนาดบีทียูของเครื่องปรับอากาศโดยประมาณ

ถึง
BTU/hr

บีทียูต่อหนึ่งตารางเมตร

ถึง
BTU/m2

หมายเหตุ

 • ใช้สำหรับห้องความสูงไม่เกิน 3เมตร
 • ห้องใช้งานต้องเป็นห้องปิด
 • ไม่รวมถึงโหลดจากการระบายอากาศ(Exhaust, Fresh Air)
 • การประมาณการทำความเย็น เป็นการใช้งานอุณหภูมิทั่วๆไป
 • ห้องนอน(ใช้งานตอนกลางคืน)ที่มีขนาดBTU/m2 มากกว่า 900 แนะนำควรใช้เครื่องปรับอากาศประเภทอินเวอร์เตอร์