การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

เราเชื่อว่าการวิจัยและพัฒนาเป็นกุญแจสำคัญในการที่เราจะเป็นผู้นำในธุรกิจเครื่องปรับอากาศ เราจึงได้พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเชื่อว่าบุคลากรเป็นจุดเริ่มต้นและหัวใจสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างนวัตกรรมใหม่ โดยเราให้มีการจัดฝึกอบรมพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ

“พัฒนาเทคโนโลยีด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง”

โดยได้สร้างห้องทดสอบขีดความสามารถการทำความเย็น (Psychrometric Calorimeter Room) ซึ่งต่อมา ได้รับการรับรองความสามารถห้องทดสอบ ตาม ISO/IEC17025 จาก สมอ. และ ILAC เพื่อใช้ทดสอบและพัฒนาเครื่องปรับอากาศ และห้องทดสอบเสียง (Noise Testing Room) เพื่อวัดระดับความดังของเสียงในการใช้งานเครื่องปรับอากาศรวมถึงเครื่องมืออื่น

ห้องทดสอบขีดความสามารถการทำความเย็น
(Psychrometric Calorimeter Room)

ห้องทดสอบเสียง (Noise Testing Room)

“ ทั้งหมดนี้เพื่อให้เราสามารถวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาดเพื่อตอบสนองทุกความต้องการ และสร้างนวัตกรรมการใช้ชีวิตที่ดีให้กับคุณ “