ข้อมูลผู้ใช้งาน

Please fill your firstname
Please fill your lastname
Please fill your phone number
Please fill your e-mail
Please fill your address
**
Please select your province
**
Please select your room county
**
Please select your district
**
Please fill your postname

เลือกประเภทลงทะเบียนสินค้า

ข้อมูลเครื่องปรับอากาศ

Please select your room type
Please fill your setup date
Please fill your condensing model
Please fill your condensing product number

ข้อมูลสินค้าอื่นๆ

Please fill your firstname
Please fill your firstname
Please fill your setup date
Please fill your dealer
Please fill your installer
Please fill your installer phone number
กรุณาอัพโหลดใบรับประกันคุณภาพ เพื่อรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล

นโยบายการรับประกันสินค้า

บริษัทฯ รับประกันการชำรุดเสียหาย อันเนื่องมาจากความผิดพลาดของการผลิต รวมถึงความบกพร่องของชิ้นส่วนของเครื่องปรับอากาศ แต่ไม่รวมถึง ระบบงานติดตั้งท่อน้ำยา ระบบไฟฟ้า ระบบท่อลม การตรวจเช็ค การล้างเครื่อง และการใช้งานเครื่องที่ไม่ถูกวิธี โดยบริษัทฯ จะซ่อมหรือเปลี่ยนอะไหล่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใน 1 ปีแรก

 • ชิ้นส่วนอะไหล่รับประกัน 1 ปี หรือ 2 ปี (การรับประกันแต่ละรุ่นเครื่องจะแตกต่างกัน ตามนโยบายการขายในปีที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ) โดยนับตั้งแต่วันที่ติดตั้งแล้วเสร็จ หรือนับจากวันออกใบส่งสินค้าจากบริษัทฯ ไม่เกิน 30 เดือน แล้วแต่วันใดถึงก่อน
 • คอมเพรสเซอร์รับประกัน 1ปี หรือ 5ปี หรือ 10 ปี (การรับประกันแต่ละรุ่นเครื่องจะแตกต่างกัน ตามนโยบายการขายในปีที่ซื้อเครื่องปรับอากาศ) แต่มิได้รวมถึงค่าบริการ ค่าเดินทาง ค่าน้ำยา ค่าซ่อม และอุปกรณ์อื่นๆ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้
  • กรอกแบบฟอร์มการตรวจสอบคอมเพรสเซอร์
  • ถ่ายรูปชุดคอนเดนซิ่งยูนิต และรูปสติ๊กเกอร์เนมเพลทเครื่อง ที่แสดง รุ่น-หมายเลขเครื่อง และแนวท่อน้ำยา ในที่สถานที่ติดตั้งจริง
  • เอกสารหรือสัญญาบริการ ที่บ่งบอกถึงการดูแลรักษาล้างเครื่องปรับอากาศ อย่างต่อเนื่อง
  • คอมเพรสเซอร์ปีที่ 6-10 เฉพาะเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เข้าตรวจสอบและดำเนินการเปลี่ยน กรณีต่างจังหวัดจะต้องเป็นร้านตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทฯเท่านั้น
 • บริษัทฯ ให้การรับประกันสินค้า ที่ติดตั้งภายในประเทศไทยเท่านั้น
 • ตัวแทนจำหน่ายจะต้องนำส่งอะไหล่เสียกลับบริษัทฯ ภายใน 15 วัน นับหลังจากวันที่เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่
 • ข้อยกเว้นการรับประกัน
  • ไม่มีบัตรรับประกัน หรือกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน มาแสดงสิทธิ์ ในการเคลมอะไหล่ และขอรับบริการแจ้งซ่อม
  • ความเสียหาย จากการติดตั้งที่ไม่ได้มาตรฐานตามคู่มือ หรือไม่เป็นไปตามหลักทางวิศวกรรม หรือใช้ระบบไฟฟ้าที่ไม่ได้ มาตรฐาน, แรงดันไฟฟ้าสูงหรือต่ำกว่าเครื่องกำหนด, การลัดวงจร, ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องที่ไม่เหมาะสม
  • ความเสียหาย จากการดัดแปลงเครื่อง หรือเปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ ที่ไม่ได้ดำเนินการโดยตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้ง จากบริษัทฯ
  • ความเสียหาย จากอุบัติเหตุหรือการเคลื่อนย้ายขนส่ง หรือภัยธรรมชาติ เช่นน้ำท่วม, ไฟไหม้, สัตว์เช่น จิ้งจก มด หนู เข้าไปทำให้เกิดความเสียหาย
  • จากการแตกหักของชิ้นส่วนพลาสติก การสึกหรอ การขึ้นสนิม รอยขูดขีด เปรอะเปื้อน เปลี่ยนสี ของชิ้นส่วน เครื่องปรับอากาศที่เกิดขึ้นหลังจากการติดตั้งเครื่องไปแล้ว
  • ความเสียหาย จากการใช้งานเครื่องที่ขาดการบำรุงรักษา ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เป็นประจำ
  • ความเสียหายที่เกิดจาก สารที่บ่งชี้ให้เกิดปฎิกิริยา เช่น กำมะถัน , น้ำมันเชื้อเพลิง , ก๊าซกัดกร่อน , สารละลายอินทรีย์ พื้นที่บริเวณชายทะเล และสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องก่อให้เกิดความเสียหายต่อชิ้นส่วนภายในระบบปรับอากาศ และเครื่องปรับอากาศ
  • การนำเครื่องปรับอากาศไปใช้งาน เชิงพาณิชย์ หรืออุตสาหกรรม ที่ผิดวัตถุประสงค์ในการออกแบบ หรือนอกจากมาตรฐานการใช้งานปกติของเครื่องปรับอากาศ
 • การรับประกันสินค้าจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อลูกค้าส่งบัตรรับประกันส่วนที่ 1 กลับบริษัทฯ โดยการกรอกข้อมูลในบัตรรับประกัน เช่น ชื่อ ที่อยู่ลูกค้า วันที่ติดตั้งรุ่นและหมายเลขเครื่องชุดแฟนคอยล์ยูนิต ส่งกลับบริษัทฯภายใน 15 วัน
 • การลงทะเบียนการรับประกันออนไลน์ ผ่านช่องเว็บไซต์ ถือเสมือนว่าเป็นการส่งบัตรรับประกันกลับบริษัทฯ ก็ต่อเมื่อทางศูนย์บริการได้รับข้อมูลพร้อมแจ้งยืนยันกลับเท่านั้น
ท่านตกลงยินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้ไว้แก่บริษัทหรืออยู่ในความครอบครองของบริษัท ฯ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของบริษัทอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย ทั้งนี้ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิ ขอแก้ไข ระงับการใช้หรือทำลาย โดยแจ้งบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร