ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001

ระบบบริหารสิ่งแวดล้อม ISO 14001

ระบบบริหารอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS 18001 , TIS18001

มาตรฐานแรงงานไทย มรท.8001 ฉบับสมบูรณ์

อุตสาหกรรมสีเขียว ระดับ 3 Green Industry

รับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ ISO/IEC 17025

รางวัลผู้ส่งออกสินค้าไทยดีเด่น

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก. จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)

ฉลากประหยัดไฟเบอร์ห้า การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กฟผ.

CE Mark สำหรับกลุ่มประเทศยุโรป

ETL มาตรฐานรับรองคุณภาพสำหรับประเทศอเมริกา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์สำหรับการส่งออกประเทศซาอุดีอาระเบีย